TÜRKİYE KAYROPRAKTİK OMURGA SAĞLIĞI DERNEĞİ TARAFINDAN BELİRLENEN MESLEKİ ETİK KURAL KODLARI

GİRİŞ
Bu mesleki etik kanunları, ahlaki ve mesleki davranışların temel ilkelerine dayanır ve tüm kayropraktik uzmanları ve kayropraktik öreğncileri için tavsiye edilir. Aşağıdaki temel ilkeler kayropraktik uygulamalarında yol gösterici olmalı ve her zaman sürdürülmelidir.

  • Hastanızın iyiliğini düşünün. Birinci çaba ve nihai amaç “hastanın en iyi“ olmasını sağlamaktır.
  • Mesleğinize, tarih ve geleneğine saygı duyun.
  • Kayropraktik uzmanı-hasta ilişkisinde, hastanızın gizlilik haklarına saygı gösterin.
  • Kayropraktiğin sınırlarını bilin ve hastalığın tedavi ve önlenmesinde diğer sağlık profesyonellerinin özel becerilerini kabul edin.
  • Mesleki sorumluluk, dürüstlük ,yüksek yeterlilik ve beceri standartları rehber ilkeleriniz olsun.

KOSD Etik Kuralları, bir kayropraktik uzmanının hastalarına, topluma ve meslektaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını içermektedir. Bu ilkelerin dayandığı etik temeller, mesleğin saygınlığını ve bütünlüğünü sağlayan ahlaki yükümlülüklerdir.
Bu Etik Kuralları’nın getirdiği temel ahlaki yükümlülüklerin yanı sıra kayropraktik uygulama ayrıcalıklarını belirleyen yerel tüzüklere uymak tüm kayropraktik uzmanlarının temel yükümlülüğüdür.

1-KAYROPRAKTİK UZMANLARININ HASTALARINA KARŞI GÖREV, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

Bu ilkelerin öncelikli hedefi, kayropraktik uzmanının insanlığa mümkün olan en iyi hizmeti ve tedaviı sunmasıdır.

İlke 1A
Uygunluk ve Ulaşılabilirlik

Kayropraktik uzmanı/Kayropraktist profesyonel hizmetlerine ihtiyaç duyulan durumlarda uygunluk durumunu ayarlayabilmelidir, ancak daha da önemlisi hastalar için erişilebilir olmalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, acil sağlık hizmeti gerektiren durumlarda, elinden geldiği kadar ve şartları uygunsa mümkün olan her türlü yardımı tüm hastalara sunmalıdır.
Acil durumlar dışında, bir kayropraktik uzmanının/kayropraktistin belirli bir hastayı kabul etme veya reddetme hakkı vardır.

İlke 1B
Mahremiyet

Kayropraktik doktorunun/ kayropraktist, hasta ve yakınlarının güven ve inancını sağlamakla yükümlüdür. Aşağıdaki kurallara bağlı kalınmalıdır:
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist bir hastanın bilgilerini diğer bir hastayla paylaşmamalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, tercihen hastanın yazılı onayı olmadan, hasta ile ilgili bilgileri akrabaları ve arkadaşları ile paylaşmamalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hiç bir hastanın bilgilerini ofise ya da hastaneye gelen ziyaretçilerle paylaşmamalıdır.
Hasta bilgileri, hastanın yazılı onayı olmadan, hiç bir koşulda haber yayın organlarında paylaşılmamalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, hasta bilgilerini konferans veya danışma dışında diğer çalışanlarla paylaşmamalıdır. Hastaların bulunduğu alanlarda hastalar ile ilgi konuşmaktan kaçınılmalıdır. Bir hastanın mahremiyetine her zaman saygı gösterilmelidir. Başka bir kayropraktik uzmanı/kayropraktist veya sağlık uzmanının görüşüne başvururken, özel olarak ve hastanın duyamayacağı şekilde yapılmalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hasta bilgilerini kendi akraba ve arkadaşları ile paylaşmamalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, hastanın yazılı onayı olmadan, hiçbir hasta bilgisini telefonda paylaşmamalıdır.

İlke 1C.
Kayropraktik Tedaviın Sınırları

Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, hastanın iyiliğini sağlamak ve sürekli ilerleme kaydetmek için , şahsi profesyonel yargısını baz alarak, hastasıyla gerektiği kadar sıklıkla meşgul olmalıdır. Bununla birlikte, kayropraktik uzmanı/kayropraktist, fuzuli tedavi uygulamaktan da kaçınmalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, bir hastanın durumunun ciddiyetini abartmadan, minimuma indirmeden ve herhangi bir yanlış varsayımda bulunmadan prognoz sunmamalıdır. Aynı zamanda, kendine bakmaktan aciz olan hastanın yakın bir arkadaş veya akrabasına hastanın durumu, hastaya uygulanan tedavi ve hastanın gereksinimi olan tedavilar hakkında bilgi vermek de kayropraktik uzmanının/kayropraktistin görevidir.
Hastanın tedavi hizmetini üstlenmiş olan bir kayropraktik uzmanı/kayropraktist, mesleki hizmetlerini önceden haber vermeksizin sona erdirmemeli, hastanın alternatif profesyonel hizmetler almasına imkan verecek zamanı hastaya tanımalı ve taburcu olan hastaya mesleki etik kurallarının gerektirdiği tüm belgeleri ve dökümanları vermelidir.

İlke 1E.
Hastanın Sağlık Hizmeti Ortamındaki Hakları Bildirgesi

Hasta, kendisine kayropraktik tedavi sağlama sorumluluğu verilen kayropraktik uzmanlarından/kayropraktisten , ifade, karar ve eylem özgürlüğü gibi temel insan haklarını göz ününde bulundurmaları ve kişisel saygınlığına daima saygı göstermesini beklemeli ve kayropraktik uzmanları da bu beklentileri karşılamalıdır.
Aşağıda yer alan hasta hakları, KOSD Mesleki Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası olup hastanın kendi kayropraktik uzmanı/kayropraktist tarafından bu haklar konusunda bilgilendirilmesi gerekir.
Hastanın, ırk, cinsiyet; kültürel, ulusal veya etnik kökenler; ekonomik, eğitimsel, dini veya politik bağlantılar ayırt edilmeksizin ve tedaviı için kullanılan ödeme kaynağını ifşa etmek zorunluluğu olmaksızın; tarafsız bir şekilde kayropraktik tedavi hizmeti almaya hakkı vardır.
Hasta, makul görsel ve işitsel mahremiyete izin veren ortamlarda görüşme ve muayene edilme hakkına sahiptir. Tedaviye doğrudan dahil olmayan kişiler, hasta izni olmadan bulunmayacaktır. Hasta konsültasyon ve / veya tedavi sırasında herhangi bir bireyin varlığından ve varlığının sebebinden haberdar olma hakkına sahiptir.
Hastanın karşı cinsten bir kayropraktik uzmanı/kayropraktist tarafından fiziki muayeneleri sırasında,kendi cinsinden birini bulundurma ve muayenenin gerektiği süreden daha fazla soyunuk kalmama hakkı vardır.
Hasta kendisine hizmet veren bireyin kimliğini ve mesleki statüsünü bilmeli ve tedavisini koordine etmenin birincil sorumluluğunun kimde olduğunu bilmelidir. Bu, onunla ilgilenen bireyler arasındaki mesleki ilişkilerin yanı sıra, kendi tedavisinde yer alan diğer herhangi bir sağlık hizmeti veya eğitim kurumu ile olan ilişkiyi bilme hakkını da içerir.
Hastanın kayropraktik uzmanından tanı / analiz, prognoz ve planlı tedavi seyri ile ilgili tedavisinin hastanın anlayabileceği şekilde koordine edeceği bilgileri bekleme hakkı vardır. Bu tür bilgileri hastaya vermenin klinik olarak önerilmemesi durumunda, bu bilgileri hastanın yasal olarak yetkili bir temsilcisine verilmelidir.
Hasta, tedavisiyle ilgili her türlü karara aktif olarak katılma hakkına sahiptir. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, kararının olası olumsuz sonuçları hakkında bilgilendirildikten sonra bile tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Bir hasta veya yasal olarak yetkili temsilcisi kayropraktik uzmanının profesyonel standartlara uygun tedavi
yapmasını engelleyen,prosedürleri reddedetmesi durumunda, hastayla olan ilişkisini makul bir bildirimde bulunarak sonlandırılabilir.
Hasta, gönüllü rızası veya yasal olarak yetkilendirilmiş temsilcisinin rızası olmadan hiçbir prosedüre ve/veya prosedürlere tabi tutulmama hakkına sahiptir. Kayropraktik tedavisine alternatifler mevcutsa, hastanın bu alternatifler hakkında bilgilendirilmesi beklenir.
Hasta, tedavisiyle ilgili tüm iletişim ve kayıtların gizliliğinin korunmasını isteme hakkına sahiptir.Yazılı izin, sağlık tedavi kayıtları hastayla doğrudan ilgilenmeyen kimselere sunulmadan önce mutlaka alınmalıdır.
Hastanın, kayropraktik uzmanının tedavinin süreciyle ilgili görüşüne rağmen kayropraktik tedaviden ayrılma veya gönüllü olarak taburcu olma hakkı vardır.
Bir hasta tedavi süreci ve sıklığıyla ilgili durumunu sorgulama hakkına sahiptir.Randevu saatleri ve yerleri ile tedavi sağlayacak olan kayropraktik uzmanının adı ve yeterlilikleri ile önceden bilgilendirilir.
Bir hasta, kayropraktik uzmanının ve / veya diğer uzmanların, tedavisini etkileyen insan deneylerini yapmasını veya başka bir şekilde yapmayı teklif etmesi durumunda bilgilendirilme hakkı vardır. Hasta herhangi bir araştırma projesine katılmayı reddetme imtiyazına ve hakkına sahiptir. Klinik eğitim programlarına veya araştırma amaçlı veri toplanmasına hastanın katılımı her zaman ve her yerde isteğe bağlı olmalıdır.
Hasta, tedaviden taburcu edildikten sonra devam eden sağlık tedavi gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.
Talep üzerine, ödemenin kaynağına bakılmaksızın, sunulan hizmetler için faturalandırılan toplam ücretlerin ayrıntılı, açıklayıcı ve detaylı bir açıklamasını alma hakkı vardır.
Hastaya hakları bildirilmeli ve yatan hasta ve/veya ayaktan hasta ortamında geçerli olan kurallar ve politikalar açıklanmalı.
Eğer hasta reşit değilse veya kendi adına karar veremeyecek durumdaysa, hastanın legal sorumlusu olan ve hasta adına karar verme yetkisine sahip kişi veya kişiler hastanın sahip olduğu haklara sahiptirler.
Hastanın sağlık ortamından güvenliğinin sağlanmasını beklemeye hakkı vardır.
Hasta kendi harcamaları ve isteği çerçevesinde başka bir sağlık uzmanına danışma hakkına sahiptir.

Hastanın Sorumlulukları

1.Bilgi Sağlamak
Hasta şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, kullanılan ilaçlar, hastane geçmişi, geçirdiği
kazalar ve hastalığını ilgilendirebilecek başka durumlar hakkında tam ve doğru bilgi vermek için elinden geleni yapmalıdır. Kayropraktik uzmanına/kayropraktiste geçirilen yeni travmalar ve mevcut durumundaki değişiklikler hakkında rapor vermek hastanın sorumluluğundadır. Hasta uzmana, tasarlanan tedavi sürecini anlamadıysa bunu kayropraktik uzmanına/kayropraktiste bildirmelidir.

2.Talimatlara Uyma
Hasta kendisinin tedavisinden sorumlu olan kayropraktik uzmanının/kayropraktistin önerdiği tedavi programına uymak durumundadır. Hasta randevularına düzenli gelmeli, gelemediğinde de kayropraktik uzmanını/kayropraktisti bilgilendirmelidir.

3.Tedaviyi Reddetme
Hasta tedaviyi reddettiği veya kayropraktik uzmanının/kayropraktistin talimatlarına uymadığı durumlarda sonuçlardan kendisi sorumludur.

4. Ödemeler
Hasta, sağlık tedavisinin finansal yükümlülüklerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirme sorumluluğuna sahiptir.

5. Hastane Kuralları ve Yönetmeliği
Hasta hastane ve klinik kuralları ve yönetmeliğine uymalıdır.

6. Saygı ve Düşünme
Hasta diğer hastaların haklarını düşünerek hareket etmelidir. Ayrıca hasta diğer hastaların özel eşyalarına ve tedavi alanlarına saygı duymalıdır.

7.Seçim Özgürlüğü
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastaya kendi tedavi metodunu seçme hakkını tanımalı. Kayropraktik uzmanı, hastanın kendi seçtiği uzman tercihini değiştirme hakkına da saygı göstermelidir. Bu, başka bir uzman ile işbirliğinin gerekli olduğu ve eşzamanlı prosedürlerin çakışmadığı durumlarda, kayropraktik tedavi için ayrı, eşzamanlı veya tamamlayıcı olabilir.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, hastanın önerilen tedavi konusunda bilinçli ve akıllı bir karar vermesini sağlayacak kadar bilgiye sahip olmasını sağlamalıdır.

8.Konsültasyon ve Referans
Zor veya uzun süren vakalarda, diğer sağlık çalışanlarıyla konsültasyonlar önerilir ve tavsiye edilir. Görüş talep edildiğinde, kayropraktik uzmanı/kayropraktist gerekli bilgileri sağlamalı ve meslektaşının hasta tedavisine devam etmesini isteyip
istemediğini açıkça belirtmeli.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastanın başka bir kayropraktik uzmanından konsültasyona ihtiyacı olmadığını düşünse de, hastanın böyle bir istekte bulunması durumunda harekete geçmelidir.
Kayropraktik uzmanı, bir meslektaşı tarafından görüşü talep edildiğinde, bulgularını ve tavsiyelerini meslektaşına detaylı olarak bildirmeli ve görüşünü hastaya açıklayabilmeli. Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastanın tedavisini sadece kayropraktik veya sağlık hizmeti sunan uzmanın özel talebi üzerine ve hastanın rızası ile devam edecektir.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, hastanın bulguları ve tedavi tanımı hakkında rapor istenmesi halinde hazır bulundurmalıdır.

9.Ödeme
Hastanın sağlığı ve refahı her zaman en yukarıda tutulmalı ve ücretlendirme ya da ödenek eksikliği hiçbir şekilde hizmetin kalitesini etkilememelidir.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist , şahsi hastalarının ücret üzerine başlatabileceği , alışılmışın dışında veya sınırı aşan ücretlendirmeye karşı tartışmaya hazırlıklı olmalıdır .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, çeşitli sebeplerden ötürü ücreti karşılayamayan veya muhtaç durumda olan kimseler için , gerekli kayropraktik tedavi yöntemlerinin uygulanmasını sağlayan aktiviteleri desteklemeli ve katılmalıdır .

KURAL I
Hasta Sıfatının Sonlanması
Hastalar çeşitli sebeplerde ötürü tedavi gördükleri uzman ile ilişkilerini hakları gereğince istedikleri zaman bitirmekte özgürdürler ; Yine aynı şekilde kayropraktik uzmanı/kayropraktist da hasta üzerinde olan görevini etik açıdan oluşan , saygı kurallarını ihmal eden , itibarı zedeleyebilici problemler dolayısıyla istedikleri zaman sonlandırabilirler . Kayropraktik uzmanı/kayropraktist her zaman için hasta-uzman ilişkisini hasta kayropraktik tedavi yöntemlerinden yarar göremez hale gelinceye dek sürmek konusunda teşvik edici olmalıdır.
Bir kayropraktik uzmanı/kayropraktist kabul ettiği hastaya , kendi uzmanlık ve becerileri sınırınca verebileceği en iyi kayropraktik tedavi yöntemlerini sunmalıdır . Eğer doktor herhangi bir özel durumdan ötürü tedaviden geri çekilmek isterse , hasta veya hastanın yasal temsilcisi doktorun sağladığı olanakları sağlayan başka bir doktor talep edebilir .

KURAL J
Garanti Altına Almak
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist , hastasına tedavi yöntemlerine karşı sözlü veya yazılı herhangi bir garanti vermemelidir .
Bazı özel durumlarda uzman , yaklaşık olarak hastanın doktoru ne kadar kez ziyaret edeceğini veyahut tedavi sürecini içeren yaklaşık bir tahminde bulunabilir . Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastanın şikayetlerine göre , uzun süreli ve gereksiz tedavi yöntemlerinden titizlikle kaçınmalıdır .

KURAL 1K
Tartışmaya Açık Uygulamalar
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastası , ailesi , iş arkadaşları veya iş ile ilişkin topluluklar üstünde tartışmaya açık uygulamalardan kesinkez kaçınmalıdır .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastası üzerinde , hastanın tedavisinin kalitesini düşürmeyecek yöntemler üzerinde yoğunlaşmalıdır . Kayropraktik uzmanı/kayropraktist yasal olmayan veya kabul görmemiş herhangi bir uygulama başlatmamalı ve parçası olmamalıdır . Kendi uzmanlığı çerçevesinde en yüksek standartları sağlayacak uygulamalar yapmalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist , toplumun veya hastanın duygusal , fiziksel , finansal avantajlarından yararlanıcı nitelikte hareketlerde bulunmamalıdır .

KURAL 1L
Tanı Yöntemleri
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist yanlızca teşhiş edici ve analitik , yerel ve bölgesel yasal tarafından onaylanmış , hastanın gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak tedavi yöntemleri önermelidir. Ayrıca , kayropraktik uzmanı/kayropraktist , hastlarını teşhiş edici ve analitik yöntemlere yönlendirmenin bir sorumluluk olduğunu unutmamalıdır . Hasta için en iyi hazırlanmış , uygun tedavi ve muayene yöntemlerini kullanmayı amaçlamalıdır .

KURAL 1M
Hastanın Menfaati
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist muayane ve tedavi yöntemlerinden önce karşı tarafın ve 3. Kişilerin onu iyi anladığından emin olmak bir Kayropraktik uzmanın/kayropraktistin yasal yükümlülüklerinden biridir .

KURAL 1N
Eşitlik
Kayropraktik uzmanı şahsi fikirleri her ne olursa olsun kimseyi , cinsiyet , dil , din , ırk veya siyasi görüşüne göre ayırmamakla sorumludur .

KURAL 1O
Uygulama Hedefleri
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist tedavi süreçleri boyunca hastalara karşı nezakatli , dürüst ve son derece profesyonel bir yaklaşım sergilemeli , hastalara karşı saygılı ve haklarını ihlal etmeyici , itibarı zedelemeyeci hareketlerde bulunmalıdır . Bu gereklilikler ne kadar yerine getirilirse hasta için o kadar memnun kalıcı ve doğru sonuçlar oluşturur .

2. KAYROPRAKTİK UZMANININ GÖREVLERİ, ZORUNLULUKLARI VE SORUMLULUKLARI

KURAL 2A
Uzmanlığa Olan Talep
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist unutmamalıdır ki lisanslı bir uzman olmak için sağlık alanına ve halka karşı olabildiği en üst seviyede adanmış şekilde hareket etmelidir .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist unutmamalıdır ki kayropraktik uygulamalar ayrıcalıklıdır . Bu sebeple bu uygulamayı yapan kişi toplumun saygısını hak etmeli ve bu saygıyı sürdürür nitelikte hareketlerde bulunmalıdır .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist aynı zamanda bir kamu görevlisidir . Seçilmiş veya atanmış , tam zamanlı veya yarı zaman hiçbir kayropraktik uzmanı/kayropraktist , uzmanlık görevleri dışına çıkacak aktivitelerde yer almamalıdır .

KURAL 2B
Kanunlara ve Kurallara Uyma
Kayropraktik kayropraktik uzmanı/kayropraktist , yönetim kuruluşları tarafından düzenlenen yasa , karar ve düzenlemelere uymalıdır . Gerekli faaliyetler ve ilişkili kurumlar tarafından kayropraktik uzmanlarını regüle veya asiste etmek amacıyla yasal düzenlemelerle oluşturulan kural ve yasalar ile iş birliği içerisinde bulunmalıdır . Kayropraktik uzmanı/kayropraktist lisans prosedürlerindeki gelişmeler ,uzmanlık ile ilişkin ilerlemeler ve bilimsel gelişmelerle yakından ilgilenmek ile yükümlüdür . Kayropraktiğin ayrı ve farklı , ilaçsız ve alternatif özelliklerini tanıtır .Kayropraktik uzmanın en önemli önceliği kayropraktik tedavi yöntemleri sağlamaktır . Bir Kayropraktik uzmanın en önemli sorumluluklardan biri kendi alanı dışına çıkan sağlık hizmetlerinde yetkili kurumlarca düzenlenen eğitim ve lisans belgelerine sahip olmadıkça uygulama yapmamaktır .

KURAL 2C
Kamu İşlerine Katılım
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist vatandaştan ve kamu işlerine katılmaktan sorumludur . Ayrıca ,yasaları geliştirmek , idari usulü yerine getirmek ve kamu politikası için mesleğiyle veya sağlık dağıtım sitemleriyle ilişkin , kendi lokal çevresindeki bölgesel topluluklara katılmakla yükümlüdürler .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist , toplumsal sağlık yararına yapılan her türlü yenilik ve gelişmeye karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalı ve bu konularla ile ilgili yönetim ile iş birliği içerisinde bulunmalı ve bir takım düzenlemeler tarafından yasaları uygulamak ve kayropraktik prensipleri dışına çıkmamak adına belirlenen yaptırımlara karşı tedbirli olmalıdır .

KURAL 2D
Tanıtım
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist tanıtım veya öneri yapabilir , ancak bu tanıtım doğru , gerçekçi ve yerine uygun olmalıdır . Tanıtım asla yanlış yönlendirici veya aldatıcı olmamalı ve aynı zamanda kayropkraktik uzmanınun uzmanlığını temsil eder nitelikte olmalıdır .
Tanıtım hastanın kaygı veya endişesinden yararlanıcı , gerçek dışı beklentiler yaratıcı ,mutlak sonuçlar verici nitelikte olmamalıdır .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist profesyonel tanıtım yaparken bu tanıtımı tüm bölgesel yasalara , düzenlemelere ve adli karalara uyar nitelikte yapmalıdır .
Hastanın sağlığını en iyi şekilde etkileyeceği düşünelen istisna durum ve ilaçlar hariç , kayropraktik uzmanı/kayropraktist herhangi bir ilacın taraftarlığı yapıcı eylemlerde bir uzman olarak kesinlikle kaçınmalıdır . Bu istisnai durumlar dışında ilacı övücü nitelikte ki konuşmalardan mutlaka kaçınmalıdır .

KURAL 2E
İFADE
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastalarının ilişkilendiği , işçi davalarında ve idari davalarda tanıklık edebilirler

3. KAYROPRAKTİK UZMANININ GÖREVLERİ, ZORUNLULUKLARI, SORUMLULUKLARI

Kayropraktik uzmanı/kayropraktist, mesleğin doğruluğunu ve dürüstlüğünü sürdücü , uzmanlığına dair yetkinliklerini ve yüksek standartlarını daima yenilik ve gelişimlere yönelik geliştirici olmalı , her zaman tıbbi ve bilimsel literatürü takip etmeli eğitm içerikli programlardan asla geri kalmamalıdır .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist her zaman için mesleki anlamda yakışık almayacak yersizlik,yolsuzluk gibi davranışlardan kaçınmalı ve bu davranışların bütün alanı kapsayacağını asla unutmamalıdır . Her zaman için toplumun güvenini kazanmaya çabalamalıdır .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist iş arkadaşlarının isimlerine ve ünlerine karşı itibarı sarsacak sözlerde ve hareketlerde bulunmamalıdır . Onların aleyhinde durmamalıdır .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist kendi alanında çalışan diğer insanlara karşı her zaman sıcak ve samimi ilişkilerde bulunmalıdır ve onlarla sağlık alanında bilgi değiş tokuşu edebilmelidir .

KURAL 3A
SÖZLEŞMEYE DAYALI ANLAŞMA
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist herhangi bir uygulama esnasında gerekli düzenlemelerini yaptıktan ve yerini aldıktan sonra Mesleki Ahlak Kuralları gereğince diğer uzmanlarıda gerekli standartla bulunmaları için bir takım düzenlemeler yapmalarına karşı açıkça teşvik edebilir .
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist yanlızca iş ahlakını sürdürmesine izin verecek kuruluş ve organizasyonlarla çalışmalıdır .

KURAL 3B
ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist doğru bilginin ve fikirlerin yayılması konusunda oldukça incelikli ve yüksek standartlara sahip şekilde hareket etmelidir . Kayropraktik uzmanı/kayropraktist unutmamalıdır ki bilimsel bilgiyi ve yenilikleri topluma vermek en önemli sorumluluklarındandır . Kayropraktik uzmanı/kayropraktist her zaman için objektif olmamalı asla kendi egoları ile hareket etmemelidir .

KURAL 3C
SOSYAL MEDYA YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR:
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist internet üzerinde halk sağlığını tehdit edecek kişi veya kişilerin öğrenip uygulayabileceği tedavi ve değerlendirme yöntemlerinin paylaşımından uzak durmalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastanın yazılı veya videolu onayını aldıktan sonra görüş ve değerlendirmelerini paylaşma hakkını kullanabilir.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist kayropraktik ile ilgili video ve fotoğraf paylaşımlarını klinik ortamında yapmalı ve halka açık yerlerde kayropraktik
mesleğinin saygınlığını ve hasta haklarını olumsuz etkileyecek paylaşımlardan kaçınmalıdır.
Kayropraktik uzmanı/kayropraktist hastanın tedaviden önceki ve tedavi sonrası durumunu bilimsel temele dayandırarak hastanın yazılı veya videolu onayını aldıktan sonra paylaşma hakkını kullanabilir.

TÜRKİYE KAYROPRAKTİK OMURGA SAĞLIĞI DERNEĞİ TARAFINDAN TOPLUMU BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YAZILMIŞTIR

Türkiye de kayropraktik mesleğinin dünya da olduğu gibi pozitif bilim bazlı, eğitime ve bilimsel araştırmalara dayalı oluşması ve gelişmesi için kurulmuştur. Türkiye de Kayropraktik mesleğini represente eden yurt dışından gelmiş Türk ve Yabancı kayropraktik uzmanları/kayropraktistler tarafından oluşturulmuş tek yasal dernektir.

Hedefler
1) Kayropaktik mesleğinin Türkiyede yasallaşmasını sağlamak
2) Kayropraktik Omurga Sağlığı hizmetlerinin Avrupa standartına gelmesini sağlamak (2012 Nisan ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa Parlementosunun onaylaması ile kayropraktik mesleği tek standart olarak kabul edilmiştir)
3) Avrupa Kayropraktik Eğitimi Konseyi ve Avrupa Birliği ülkeleri standartlarına gelebilmek için tam zamanlı üniversite eğitimi programları başlatmak
4) Uluslar arası arenada hali hazırda edinilmiş yasal mesleki hakları Türkiye de tanıtmak ve bu hakları savunmak
5) Türkiye de Kayropraktik mesleğinin yasal siyasi gövdesini oluşturmak
6) Türkiye Üniversitelerinde en üst seviye ve kalitede bilimsel araştırma programları başlatmak
7) Türkiye de halk ve hasta sağlığı güvenliliğini korumak ve arttırmak için halk ve hekim camiasını bilimsel veriler ile sahte ve yetersiz şahıslara karşı eğitmek ve bilinçlendirmek
8) Kayropraktik Omurga Sağlığı Derneği 2008 senesinde Dünya kayropraktik federasyonunun üyesi olmuş ve genel kurulunda hizmet etmektedir.
9) Kayropraktik Omurga Sağlığı Derneği 2008 senesinde Uluslar arası kayropraktik Spor federasyonunun üyesi olmuş ve yönetim kurulunda hizmet vermektedir.
10) Kayropraktik Omurga Sağlığı Derneği 2011 senesinde Avrupa Kayropraktik Birliğinin üyesi olup genel kurul da hizmet vermektedir.
11) Kayropraktik Omurga Sağlığı Derneği 2011 senesinde Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Kayropraktik Federasyonunun kurucu üyelerinde olup genel kurulda hizmet vermektedir.